Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fan Club tagság adatkezelése kapcsán

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk. Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételéve. Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt, mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük.

Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről, amikkel élhet az adatkezelést illetően.

Ez az adatkezelési tájékoztató az adatkezelő fan club tagsággal kapcsolatos adatkezelését szabályozza.

FOGALOMTÁR

Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ

Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja.

Személyesadat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATKEZELŐ

CREPPY Franchise System Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 3530 Miskolc, Nagyavasi pincesor 212.
cégjegyzékszám: 05 09 027359
adószám: 25028900-2-05

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 • Adatkezelés célja és kezelt adatok köre
 • Adatkezelés időtartama
 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák
 • Adatok tárolásának helye
 • Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel és éttermi szolgáltatással kapcsolatos célból adatokat kezelünk a www.creppy.hu internetes címen elérhető weboldalunkon keresztül.

Jelen adatkezelési forma során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy a Fan Club tagjainkkal kommunikálni tudjunk és számukra kedvezményeket tudjunk biztosítani szolgáltatásainkból, fel tudjuk hívni a figyelmüket rendezvényeinkre, akcióinkra, eseményeinkre, programjainkra.

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk:

SZEMÉLYES ADAT

ADATKEZELÉSI CÉL

Név  Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail cím  Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat
Születési dátum Születésnapi köszöntés és pontos azonosítás céljából tárolt technikai adat
Lakcím  Postai úton történő kommunikáció céljából kezelt adat
Telefonszám Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat

Adatkezelés időtartama: A Fan Club tagság visszamondásáig történik meg az adatok kezelése.

Érintettek köre: Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

Adatalanyok/érintettek köre: Azok a személyek, akik Fan Club tagságba regisztráltak

Adatkezelők köre: Az adatkezelő ügyvezetője, valamint az adatkezelő jogosult alkalmazottai.

Adatfeldolgozók köre: Weboldal tárhelyszolgáltatója és fejlesztője

Kiskorú adatalanyok/érintettek regisztrációjáról: Születési dátumot bekérünk a Fan Club regisztráció során. A 16 év alattiak nem lehetnek Fan Club tagok.

Adatok tárolásának helye: Az adatkezelő szerverén történik az adatok tárolása.

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás kérhet, tiltakozhat, kérhet betekintést, kérelmezhet törlést, illetve élhet az adatzárolás jogával.

Az adatalany/érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatainak kezeléséről.  Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, közérthető formában tájékoztatja az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat.

Az adatalany/érintett kérheti, hogy az adatkezelő törlés helyett zárolja a felvett adatokat, ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése céljából az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére:

ADATFELDOLGOZÓK

Fan Club tagság adatnyilvántartó rendszerének fejlesztője és szolgáltatója

Adatfeldolgozó tevékenysége: Fan Club tagság adatnyilvántartó rendszerének fejlesztője és szolgáltatója.

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

UCS R-KeepeR Rendszerház Kft. 
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 83 – 85.
Telefon: (1) 331 0778, Fax: (1) 331 0779,
E-mail: info@ucs.hu
Web: www.ucs.hu

Adatkezelés célja: Fan Club kártya adattároló rendszerének fejlesztése, szolgáltatása.

Adatkezelés célja: Fan Club kártya adattároló rendszerének fejlesztése, szolgáltatása.

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail, születési dátum, lakcím, telefonszám, pénzegyenleg, pontegyenleg)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik regisztráltak Fan Club tagságra.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelést a Fan Club tag rendszerből való törlési kérelmének teljesítéséig végzik.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail, születési dátum, lakcím, telefonszám, pénzegyenleg, pontegyenleg)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik regisztráltak Fan Club tagságra.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelést a Fan Club tag rendszerből való törlési kérelmének teljesítéséig végzik.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

Fan Club tagság adatnyilvántartó rendszerének marketing-kommunikációs technikai szolgáltatója

Adatfeldolgozó tevékenysége: Fan Club tagság adatnyilvántartó rendszerének marketing-kommunikációs háttér szoftvere

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Salesautopilot Kft.
Székhely: 1016 Budapest, Zsolt utca 6/C IV. em. 4.
Ügyfélszolgálat: https://support.salesautopilot.com/hc/hu
Web: www.saleautopilot.hu

Adatkezelés célja: Fan Club kártya adattároló rendszerének marketing kommunikációja

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail cím)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik regisztráltak Fan Club tagságra.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelést a Fan Club tag rendszerből való törlési kérelmének teljesítéséig végzik.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

OTP Mobil Kft.
Székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Ügyfélszolgálat: https://support.salesautopilot.com/hc/hu
Web: www.otpmobil.hu

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Adatkezelés célja: webshop rendelés online fizetéssel kapcsolatos adatok kezelése

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik webshopon online fizetéseket kezdeményeznek

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelést a Fan Club tag rendszerből való törlési kérelmének teljesítéséig végzik.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

Weboldal fejlesztője

Adatfeldolgozó tevékenysége: Weboldal fejlesztője

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Futureweb Design Kft.
Székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55 2/3.
Telefon: +36 70 397-3297
E-mail: info@futureweb.hu
Web: www.futureweb.hu

Adatkezelés célja: A weboldal webfejlesztői feladatainak ellátása.

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail, születési dátum, lakcím, telefonszám,)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik regisztráltak Fan Club tagságra.

Adatkezelés időtartama: A fejlesztési feladatok ellátásnak ideje alatt végződik az esetleges adatkezelés a feladatok jellegéből fakadóan a lehető legrövidebb ideig. Az adatfeldolgozó a webfejlesztési feladatok ellátása alatt hozzáféréssel rendelkezik a https://creppy.hu weboldal adatbázisához és így a jelen adatkezelési folyamat során tárolt adatokhoz is. A fejlesztési feladat jellegéből fakadóan jelen adatkezelési folyamatban szereplő az adatokat kezelheti.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

Creppy Franchise Partner – Miskolc

Adatfeldolgozó tevékenysége: Étterem üzemeltetője, aki a Fan Club tagok szolgáltatásait biztosítja

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Palacsízió Kft.
Székhely: 3530 Miskolc Nagyavasi sor 212.
Telefon: +36 70 374 3671
E-mail: palacsintahaz@creppy.hu
Web: miskolc.creppy.hu

Adatkezelés célja: A Creppy Fan Club kedvezmények jóváírása

Kezelt adatok köre: Adatalany/érintett személyek adatai (név, e-mail, születési dátum, lakcím, telefonszám, pénzegyenleg, pontegyenleg)

Érintettek köre: Azok a személyek, akik regisztráltak Fan Club tagságra.

Adatkezelés időtartama: A Creppy Fan Club tagság érvényességi idejére vonatkozó időtartam, vagy a Creppy Franchise Partneri viszony fennállása alatt.

Adatkezelés jogalapja: Adatalany/érintett hozzájárulása

PANASZKEZELÉS

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 • Adatkezelés célja és kezelt adatok köre
 • Adatkezelés időtartama
 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre, akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák
 • Adatok tárolásának helye
 • Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk:

SZEMÉLYES ADAT

ADATKEZELÉSI CÉL

Név  Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail cím  Kapcsolatfelvétel technikai megvalósítása céljából tárolt adat

Adatkezelés időtartama: A nyilvántartásba berögzített panasz és az arra adott adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

Adatalanyok/érintettek köre: A panasszal élő adatalanyok/érintettek.

Adatkezelők köre: Az adatkezelő ügyvezetője és titkárnője

Adatfeldolgozók köre: A tárhelyszolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés esetén.

Adatok tárolásának helye: Az adatokat a tárhelyszolgáltató szerverén tároljuk, illetve az adatkezelő ügyvezetőjének kulcsai zárható irodájában.

Ön, mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan: Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak törlését vagy módosítását is.

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az Infotörvény és Fogyasztóvédelmi törvény hatályos rendelkezései.

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓBIZTONSÁG

Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy az adatalanyok/érintettek személyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról, amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

Kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi biztonsági kérdéseket:    

 • jogosulatlan hozzáférés
 • adatsérülés
 • adatvesztés
 • adattörlés
 • adattovábbítás
 • megfelelő technikai környezet kialakítása
 • alkalmazottak adatvédelmi oktatása
 • elvárható biztonsági intézkedések betartása és elvárása az adatfeldolgozóktól

ADATALANYOK/ÉRINTETTEK JOGAI – TÁJÉKOZTATÓ

Kérésére tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbítását. Abban az esetben, ha az adatkezelés kötelező érvényű törvényi előírásból fakadóan nem tudjuk adatait kérésének megfelelően törölni.

Az adatvédelmi incidensek kezelésére nyilvántartást vezetünk, amelyben az alábbi információkat tartjuk nyilván: érintett személyes adatok köre, adatvédelmi incidens érintettjeinek köre és számossága, adatvédelmi incidens körlényeit, időpontját, hatáselemzését, valamint az incidens okozta kárenyhítés intézkedéseit, valamint egyéb kötelező adatokat.

Az adatkezelési eljárásokról legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk benyújtott kérelme esetén. A tájékoztatás díjmentes.

Amennyiben az Ön kérése nem jogszerű, abban az esetben erről 25 napon belül tájékoztatást küldünk, valamint tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

Az jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy külön adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett kapcsolatfelvételek esetében tárolt adatokat az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

Hivatalos szervek, hatóságok megkereséseire kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, illetőleg adatokat rendelkezésre átadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

JOGORVOSLAT

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az adatalany/érintett megválasztása alapján lehet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

KÁTÉRÍTÉS

Amennyiben az Ön adatait esetlegesen jogellenesen kezeljük vagy személyiségi jogait esetlegesen megszegjük abban az esetben Ön sérelemdíjat követelhet.

Az okozott kár és sérelemdíj megfizetése alól az adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a károkozást vagy a személyiségi jogsértést az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben sem, ha az adatalany/érintett gondatlanságából származtatható volt a kár vagy személyiségi jogsérelem.

Kelt: Miskolc, 2018. 03. 31.

Rendeléseket 11:00 és 20:00 között tudunk felvenni. Sajnos most nem tudunk rendeléseket fogadni.